دسته بندی ها

  واحد پول

Select your plan

 • 12 Months Hosting (Non recurring)

  £55.00 GBP به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 12 Months access to your hosting account
 • 3 Months Hosting (Non recurring)

  £16.00 GBP به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 3 Months access to your hosting account
 • 30 Days Hosting (Non recurring)

  £6.00 GBP به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 30 Days access to your hosting account
 • 6 Months Hosting (Non recurring)

  £30.00 GBP به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 6 Months access to your hosting account
 • Recurring Subscription to your hosting account

  از £6.00/mo
  سفارش دهید
  • Recurring subscription to your hosting account